Adatkezelési tájékoztató – COVID-19

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A PÁLYÁZATI ANYAGOK KEZELÉSÉRŐL

Tisztelt Pályázó!

A pályázati anyag, így a megadott személyes adatai kezelésének megkezdése előtt – személyes adatainak kezelésével kapcsolatban – az alábbiakról tájékoztatjuk.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

az Alapítvány által meghirdetett ingyenes SARS-CoV-2 IgG szerológiai meghatározásra történő jelentkezés, a kiválasztási eljárásban való részvétel.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

az érintett önkéntes hozzájárulása.

A KEZELT ADATOK KÖRE:

többek között: név, email-cím, születési idő, munkahely, beosztás, működési nyilvántartási szám, kísérőlevél, valamint az abban megadott egyéb személyes adatok.

SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDEJE:

Amennyiben a Pályázó nem került kiválasztásra a szűrésre vonatkozóan, úgy személyes adatait haladéktalanul töröljük.

Amennyiben a Pályázó igénybe veheti az ingyenes szűrővizsgálatot, személyes adatait a szűrések befejezéséig tároljuk.

Harmadik fél számára személyes adat nem kerül továbbításra. A jelentkezők személyazonosításra nem alkalmas kódot kapnak, mellyel a szűrőhelyen jelentkezhetnek.

Tájékoztatjuk, hogy a pályázatok kezelése kapcsán a Jobbulást! Alapítvány adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A jelentkezéskor megadott személyes adatokat kizárólag az Alapítványunk erre a feladatra felhatalmazott, kijelölt tagjai kezelik. A beérkezett pályázatok biztonságos tárolásáról és őrzéséről a Jobbulást! Alapítvány kiemelten gondoskodik. Az elektronikus adatbázist felhasználónévvel és jelszóval, valamint az azokhoz való hozzáférést megfelelő jogosultsági szintek kialakításával védi az illetéktelen hozzáféréstől, valamint a megváltoztatás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés vagy a megsemmisülés ellen.

A PÁLYÁZÓKAT a jelentkezésben SZEREPLŐ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN AZ ALÁBBI JOGOK ILLETIK MEG:

A Pályázó az adatkezelés során bármikor kérheti a rá vonatkozó adatokhoz való hozzáférését, a pályázati anyaggal kapcsolatos adatairól az adathordozhatósághoz való jog biztosítása alapján bármikor másolatot kérhet, valamint bármikor kérheti a jelentkezéskor megadott személyes adatainak törlését is. Továbbá kérheti, hogy ezen adatokat a Jobbulást! Alapítvány – az adatkezelési határidőn túl – ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

Tájékoztatjuk továbbá a Pályázót arról, hogy személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet a Jobbulást! Alapítványtól.

A Pályázókat megillető jogorvoslat kapcsán tájékoztatjuk, hogy jogsértés észlelése esetén az Alapítvány kuratóriumi elnökéhez fordulhat ügyének kivizsgálása végett. A megkeresésétől számított 30 napon belül köteles a kérelmet elbírálni és a döntésről írásban tájékoztatást adni.

Jogorvoslatért fordulhat továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Erzsébet fasor 22/c; Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 061/391-1400, Fax: 061/391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: http://www.naih.hu) illetve eljárást kezdeményezhet a Jobbulást! Alapítvánnyal, mint adatkezelővel szemben a Fővárosi Törvényszéken, de a per megindítható az érintett lakó- vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is.

Az adatkezelő neve és adatai:
Jobbulást! Alapítvány
székhely: 1034 Budapest, Szőlő utca 35. VII. 36.
képviseli: Pákó Judit Erzsébet kuratóriumi elnök
Adószám: 18947881-1-41
Bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék
telefon: 30-571-9696
e-mail cím: info@jobbulastalapitvany.hu